Algemene voorwaarden.

1.

1.1 Om Uw verhuizing zo netjes en gespecialiceert uit te kunnen voeren hebben wij een paar algemene voorwaarden opgesteld.

1.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat er dusdanig geparkeerd kan worden zodat onze verhuizers met zo min mogelijk overlast kunnen werken.Mocht dit niet mogelijk zijn neemt U dan contact met ons op.

1.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de spullen die in de geleverde dozen zitten goed verpakt zitten met het geleverde inpakpapier.

1.4 Bij de verhuizing horen dozen en wij leveren de dozen in goede staat evenals het aantal benodigde alvorens de verhuizing plaats vind.Deze dozen vragen wij altijd retour.Mocht U een aantal dozen zelf willen houden of missen wij een aantal dozen dan behouden wij ons het recht om dit in rekening te brengen tenzij er anders is afgesproken.

2.

2.1 Wij controleren de meubels op eventuele schade alvorens ze de verhuiswagen in gaan.

2.2 Wij controleren de woningen op eventuele schade en melden dat bij de opdrachtgever.

2.3 Wij als verhuisservice zijn niet aansprakelijk voor eventuele schades die voorkomen door hulp van familie, vrienden, klussers en/of iedereen behalve de verhuizers die voor- tijdens- en na de verhuizing zich in de woning bevinden.

2.4 In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.

2.5 Wij als verhuisservice zijn niet aansprakelijk voor schades van de inboedel die door de opdrachtgever zelf of met eigen vervoer worden gemaakt.

2.6 Uw inboedel is bij ons verzekerd tot €10.000,- met een eigen risico van €50,-.

3.

3.1 Wij hanteren een weekend tarief mocht U willen verhuizen op zaterdag of zondag.

3.2 Wij noteren weekendtarieven standaard excl. BTW in de offerte.

3.3 Onze prijs berekenen wij altijd excl. BTW in de offerte.

3.4 Bij degelijke problemen en/of extra werkzaamheden die tijdens de verhuizing onstaan buiten de gegeven opdracht, behouden wij ons het recht om dat in rekening te brengen en daarvan een factuur te sturen.

4.

4.1 De overdracht van de betaling dient contant uitbetaald te worden aan de verhuizer na de verhuizing.

4.2 Wilt U per factuur betalen bent U verplicht dit te melden in de offerte.

4.3 Betaalt U per factuur worden er extra kosten in rekening gebracht(€2.75,-administratiekosten).

4.3 Wij behouden ons het recht 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien U  een week na opgestuurde factuur van de verhuizing niet betaald.

4.5 Nalatigheidinteresten en gerechtskosten zullen op U verhaald worden bij weigering van betaling.

5.

5.1 Indien U gebruikt maakt van de opgemaakte offerte gaat U automatisch akkoord met de voorwaarden.

5.2 De offerte vervalt een maand na onder getekend door de directie en opgestuurd naar de opdrachtgever.

5.3 Mocht het zo zijn dat de opdrachtgever de opdracht na bevestiging wilt annuleren dient dat schriftelijk(via de mail is toegestaan) als wel onder getekend minstens 2 weken voor de verhuizing gedaan te worden.

5.4 Wordt de opdracht binnen 2 weken voordat de verhuizing plaats vind door de opdrachtgever geannuleerd behouden wij ons het recht om  20% in rekening te brengen door eventuele kosten en/of tijd die daarbij gemoeid is.

 

 

Aansprakelijkheid:

6.

6.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is AP verhuisservice niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, onstaan aan de uitzendkracht, de inlener of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, verband houdend met een inleenovereenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is onstaan als gevolg van: